Ami by Francesco Rota for Paola Lenti

Ami by Francesco Rota for Paola Lenti

#26 of the 999 Armchairs Book

~~~~~
Chairs!
gje

Garden Chairs by Paola Lenti

Garden Chairs by Paola Lenti

Garden Chairs by Paola Lenti

Via designexhibit|Tumblr and Designexhibit.

Frame Chaise by Paola Lenti for Karkula

Frame Chaise by Paola Lenti for Karkula

Via Furniture Seen